№ 456-р від 23 грудня 2002 року "Про погодження проекту реґіональної програми розвитку культури Дніпропетровської області до 2005 року"
24.12.2002 11:08
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
від 23 грудня 2002 року № 456-р

Про погодження проекту реґіональної програми
розвитку культури Дніпропетровської області до 2005 року


Відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 2002 року № 153/2002 “Про оголошення 2003 року Роком культури в Україні”, з метою збереження національно-культурної спадщини, подальшого розвитку національної культури, задоволення інтелектуальних та культурних потреб населення:

1. Погодити реґіональну програму розвитку культури Дніпропетровської області до 2005 року (додається).

2. Направити в установленому порядку матеріали проекту реґіональної програми розвитку культури Дніпропетровської області до 2005 року на розгляд обласної ради.

3. Доручити начальникові управління культури облдержадміністрації Мізюк Т.В. виступити на сесії обласної ради з доповіддю про погодження проекту реґіональної програми розвитку культури Дніпропетровської області до 2005 року.

4. Рекомендувати міським головам, зобов’язати голів райдержадміністрацій розробити місцеві програми розвитку культури та розглянути питання щодо виділення починаючи з 2003 року з місцевих бюджетів субвенцій обласному бюджету на реалізацію реґіональної програми розвитку культури Дніпропетровської області до 2005 року.

Управлінню культури облдержадміністрації (Мізюк) вжити організаційних заходів щодо укладання угод з органами місцевого самоврядування на реалізацію програми розвитку культури в Дніпропетровській області до 2005 року.
  Голова облдержадміністрації
  М.А. ШВЕЦЬ

Додаток
до розпорядження
голови облдержадміністрації
23.12.2002 № 456-р

Проект Реґіональної програми розвитку культури
Дніпропетровської області до 2005 року
Паспорт Програми

Програма розвитку культури у Дніпропетровській області

до 2005 року (далі – Програма) створена на виконання завдань, які випливають з Послань Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки”, “Про внутрішнє і зовнішнє становище України”, Закону України “Про охорону культурної спадщини”, указів Президента України від 21 березня 2000 року

№ 485/2000 “Про державну підтримку клубних закладів”,

від 22 березня 2000 року № 489/2000 “Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України”, від 22 березня 2000 року № 490/2000 “Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України”, від 19 лютого 2002 року № 153/2002 “Про оголошення 2003 року Роком культури в Україні”, Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 2002 року № 140-IV “Про інформацію Кабінету Міністрів України про здійснення державної політики щодо виконання законів України “Про природно-заповідний фонд України” і “Про охорону культурної спадщини” та про дотримання посадовими особами вимог чинного законодавства стосовно Національного заповідника “Хортиця” й інших історико-культурних заповідників і об’єктів природно-заповідного фонду”; Державної програми підтримки національних творчих спілок

на 2003–2005 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2002 року № 1398.

Програма спрямована на розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення.

Відповідальними виконавцями програми є управління культури облдержадміністрації, обласний методичний центр клубної роботи, заклади культури і мистецтв обласного підпорядкування та відділи (управління) культури райдержадміністрацій і міських рад.

Програма розрахована до 2005 року і фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів у межах виділених бюджетних призначень, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.


Визначення мети Програми

Головна мета Програми – посилення державної підтримки культури у регіоні, підвищення її ролі у розвитку демократичного громадянського суспільства, створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей.


Основними завданнями Програми є:

збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою;

тісне співробітництво і підтримка регіональних відділень національних творчих спілок України;

забезпечення подальшого розвитку культур національних меншин, що мешкають на території області;

поліпшення умов творчої діяльності та соціального захисту майстрів мистецтв і працівників культури;

поліпшення охорони об’єктів культурної спадщини, музеїв та бібліотек, проведення необхідних ремонтних і реставраційних робіт;

залучення коштів фізичних та юридичних осіб на проведення ремонтних та реставраційних робіт пам’ятників архітектури, створення благодійного фонду.


Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми


Важливим напрямом у збереженні та розвитку існуючої мережі закладів культури є перегляд її відповідності існуючим нормативам забезпечення населення клубними і бібліотечними закладами, установленими постановами Кабінету Міністрів України

від 12 листопада 1998 року № 1775 та від 30 травня

1997 року № 510.

Забезпечення закладів культури сучасною матеріально-технічною базою, комп’ютеризація бібліотек та клубів, що забезпечує вільний доступ громадян до світового інформаційного простору – завдання стратегічне і проблема, яку необхідно вирішувати негайно.

Всебічна підтримка діяльності регіональних відділень творчих спілок, подальший розвиток культури національних меншин, поліпшення умов творчої діяльності та соціальний захист майстрів мистецтв і працівників культури можливі на основі міжсекторального співробітництва громадських неприбуткових організацій з державними закладами культури.

Протягом 2003 – 2004 років буде продовжена практика навчання кадрів працівників культури в рамках Національної програми “Розвиток соціальної взаємодії недержавних організацій України з державними закладами культури”, що реалізується Міністерством культури і мистецтв України спільно з управлінням культури Дніпропетровської облдержадміністрації та Центром культурних і творчих ініціатив.

Очікувані результати

При умові виконання Програми в регіоні покращаться умови культурного обслуговування населення.
Важливою умовою поліпшення діяльності місцевих осередків національних творчих спілок України та громадських організацій стане їх співробітництво з державними закладами культури в реалізації спільних програм.
У рамках Національної програми міжсекторального партнерства недержавних організацій України з державними закладами культури за фінансової підтримки міжнародних фондів можливе проведення семінарів-тренінгів працівників культури, що безпосередньо вплине на їх світогляд і надасть їм знань і навиків з питань сучасного менеджменту.
Питання укріплення матеріально-технічної бази та комп’ютеризація закладів культури стане можливе не тільки за рахунок бюджету, а й за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством (меценатство, спонсорські внески, гранти міжнародних фондів тощо).

Відповідальні виконавці


Орган, відповідальний за виконання програми, – управління культури облдержадміністрації.
Запланований виконавець – заклади культури обласного підпорядкування.

Мистецтво


Для підвищення рівня діяльності концертно-видовищних закладів області необхідною умовою є:
забезпечення умов для здійснення постановки вистав за кращими зразками світової та національної музики та драми;
укріплення матеріально-технічної бази;
проведення капітальних і поточних ремонтів;
здійснення державних замовлень на виконання творів авторів Дніпропетровщини (літераторів, драматургів, композиторів);
розширення творчої та фінансово-економічної самостійності театрів і концертних організацій;
удосконалення системи гастрольної діяльності на території міст і районів області;
створення сприятливих умов для проведення гастролей театральних та концертних колективів обласного підпорядкування;
проведення майстер-класів на базі професійних мистецьких колективів;
всебічне сприяння створенню вистав для юного глядача в театрах області
здійснення заходів щодо виконання регіональної програми розвитку культури Дніпропетровської області до 2005 року (додаток 1).

Освіта

Важливою умовою підвищення професійного рівня фахівців та забезпечення кадрами працівників культури є:

1. Збереження існуючої мережі мистецьких навчальних закладів області.

2. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази мистецьких навчальних закладів області (поступова комп’ютеризація та оснащення досконалою аудіо-, відеотехнікою, придбання нових музичних інструментів, нотної, методичної, навчальної літератури).

3. Введення нових спеціальностей у вищі мистецькі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації.

4. Забезпечення цільових місць для прийому сільських абітурієнтів області до вищих мистецьких навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.

5. Підвищення професійного рівня викладачів:

проводити науково-практичні конференції, семінари-практикуми, “круглі столи”;

розробляти навчальні програми, посібники, іншу навчально-методичну літературу;

удосконалювати діяльність методичних об’єднань, впроваджувати нові форми та методи роботи у навчальний процес.

6. Поліпшення якості всіх напрямів навчально-виховного процесу навчальних мистецьких закладів:

проводити Всеукраїнські, регіональні огляди-конкурси, теоретичні олімпіади, виставки, фестивалі;

організовувати та здійснювати творчі обміни серед навчальних закладів області;

проводити майстер-класи за участю провідних педагогів мистецьких навчальних закладів України;

брати участь у міжнародних конкурсах, фестивалях, форумах;

7. Здійснення заходів щодо виконання регіональної програми розвитку культури Дніпропетровської області до 2005 року (додаток 2).


Культура


Важливою складовою розвитку культурного середовища в регіоні є народна художня творчість, клубна, бібліотечна і музейна справа, збереження культурної спадщини, організація дозвілля всіх категорій населення, творчий розвиток особистості, утвердження загальнолюдських цінностей.

1. Охорона культурної спадщини

З метою збереження об’єктів культурної спадщини Дніпропетровщини:

продовжити роботу з підготовки “Зводу пам’яток історії і культури. Дніпропетровська область”;

продовжити роботу з паспортизації пам’яток археології, історії, монументального мистецтва;

розпочати роботу з укладання охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини;

продовжити роботу з визначення земель історико-культурного призначення та контролю за їх використанням;

забезпечити проведення ремонтних робіт на об’єктах культурної спадщини та заміну пам’яток з недовговічних матеріалів на нові за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством;

продовжити роботу щодо здійснення контролю за переміщенням за державний кордон України історико-культурних цінностей;

здійснити матеріально-технічне забезпечення виконання всіх напрямів роботи із збереження культурної спадщини;

підтримувати в належному стані пам’ятки архітектури, проводити їх поточні ремонти, реставрацію тощо (додаток 3).


2. Музеї

провести паспортизацію фондів народних музеїв області;

сприяти їх діяльності та поповненню експозицій;

забезпечити музеї сучасними засобами охоронної, пожежної сигналізації, контролю мікроклімату, оновлення застарілого музейного обладнання;

створити сучасні реставраційні бази;

провести обласні семінари для працівників народних музеїв з питання подальшого розвитку музейної справи у сучасних умовах.


3. Клубні заклади і бібліотеки


не допускати необґрунтованого скорочення мережі клубних закладів і бібліотек у сільській місцевості і містах області;

поновити роботу районних будинків культури як методичних центрів;

забезпечити районні будинки культури, колективи народної художньої творчості методичними посібниками з використанням творів місцевих авторів;

створити в клубних закладах інформаційно-консультативні центри з питань міжсекторального співробітництва державних закладів культури з громадськими організаціями;

забезпечити поступову комп’ютеризацію закладів культури;

провести якісну передплату періодичних видань в бібліотеках області;

систематично поповнювати фонди бібліотек новими виданнями;


здійснити заходи щодо виконання регіональної програми розвитку культури Дніпропетровської області до 2005 року (додаток 4).


4. Соціальний захист працівників галузі

Здійснити моніторинг з питання переведення всіх працюючих на повну ставку заробітної плати та забезпечення всіх виплат і пільг працівникам галузі, передбачених чинним законодавством.

Заснувати регіональні стипендії відомим діячам культури в галузях бібліотечної справи, клубної роботи, музейної справи, народної художньої творчості.

Установити регіональні гранти обдарованій молоді в галузях театрального, музичного, образотворчого мистецтва, хореографії, літератури.

Направляти працівників закладів культури області на курси підвищення кваліфікації до Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва (м.Київ).

Провести тренінги для директорів районних та сільських будинків культури в рамках Національної програми “Трансформація роботи закладів культури у сучасних умовах”.

Відзначити і заохотити кращих працівників культури та ветеранів галузі в рамках проведення професійних свят.

Створювати належні санітарно-технічні та протипожежні умови на робочих місцях у закладах культури і мистецтв області.

Поліпшити умови побуту студентів, що проживають у гуртожитку (вул.С.Ковалевської, 20). Провести капітальний ремонт побутових приміщень гуртожитку.

  Заступник голови,
  керівник апарату
  облдержадміністрації
  А.Л. Риженко
  Начальник
  управління культури
  облдержадміністрації
  Т.В. МізюкДодаток 1
Заходи щодо виконання реґіональної програми розвитку культури
Дніпропетровської області до 2005 року
МИСТЕЦТВО
Найменування заходів
Термін впровадження заходів
(початок)
Термін впровадження заходів
(закінчення)
Орієнтовний обсяг фінансування на 2003 рік (тис. грн.)

Всього
Державний бюджет
обласний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
Відповідальні
Очікувані результати
  Проведення капітальних ремонтів
ЛипеньГрудень635
520
115Управління культури, театрально-видовищні закладиУкріплення матеріально-технічної бази і створення належних умов для функціонування театрально-видовищних закладів
  Дніпропетров-ський театр ім.Т.Г.Шев-ченка
  (ремонт покриття сцени)


70
50
20

  Дніпропетров-ський театр ім.М.Горько-го (ремонт фасаду, покрівлі)


70
50
20

  Дніпропетров-ський театр опери та балету (ремонт фасаду, покрівлі)


160
110
50

  Дніпропетров-ський молодіжний театр (ремонт глядацької зали)


15
10
5

  Будинок органної та камерної музики (початок рекон-струкції)


170
160
10

  Обласна філармонія (ремонт внутрішніх приміщень)


150
140
10

  Придбання концертних костюмів для ансамблю "Славутич"


29
20


Забезпечення умов для проведення гастрольно-концертної діяльності на високому естетичному рівні
  ВСЬОГО


65505400115

Примітка. Фінансування у 2002–2004 роках здійснити в межах затверджених бюджетних призначень, визначених на ці цілі.


Начальник
управління культури
облдержадміністрації
Т.В. МізюкДодаток 2
Заходи щодо виконання реґіональної програми
розвитку культури Дніпропетровської області
до 2005 року
ОСВІТА
Найменування заходів
Термін впровадження заходів
(початок)
Термін впровадження заходів
(закінчення)
Орієнтовний обсяг фінансування на 2003 рік (тис. грн.)

Всього
Державний бюджет
обласний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
Відповідальні
Очікувані результати
Комп’ютеризація закладів освітиСіченьГрудень51036015Управління культури, заклади освітиПоліпшення якості всіх напрямів навчального процесу
Музичне училище ім.Глінки

20
15
5

Училище культури

16
6
10

Театрально-художній коледж

9
9Дніпродзержинське музичне училище

6
6Придбання інструментів та звуко-підсилювальної апаратуриСіченьГрудень50030020Управління культури, заклади освітиЗміцнення матеріально-технічної бази
Музичне училище ім.Глінки

10


10

Училище культури

11
6
5

Театрально-художній коледж

5


5

Дніпродзержинське музичне училище

9
9Криворізьке музичне училище

15
15Придбання концертних костюмівСіченьГрудень1909010Управління культури, заклади освітиЗабезпечення навчального процесу необхідними засобами
Училище культури

8
3
5

Театрально-художній коледж

11
6
5

Проведення капітальних ремонтівСіченьГрудень150,30100050,3Управління культури, заклади освітиУкріплення матеріально-технічної бази і створення належних умов для функціонування закладів освіти
Музичне училище ім.Глінки (ремонт фасаду, внутрішніх приміщень)

57
30
27

Училище культури (ремонт фасаду)

20
20Театрально-художній коледж (ремонт художнього корпусу)

43,3
20
23,3

Дніпродзержинське музичне училище (ремонт внутрішніх приміщень)

10
10Криворізьке музичне училище (ремонт туалетів, залу)

20
20ВСЬОГО

270,30775095,3

Примітка. Фінансування у 2002–2004 роках здійснити в межах затверджених бюджетних призначень.


Начальник
управління культури
облдержадміністрації
Т.В. МізюкДодаток 3
ПРОПОЗИЦІЇ
щодо ремонтно-реставраційних робіт
на об’єктах культурної спадщини м. Дніпропетровська


з/п
Назва пам’ятки
Сучасне використання
Адреса
Категорія пам’ятки
Охорон-ний №
1. Будинок громадського зібранняОбласна філармоніявул. Леніна, 6Нац. арх.
1075

2. Будинок англійського клубуКлуб офіцеріввул. Леніна, 3Нац. арх.
1073
3. Класична гімназіяКорпус медичної академіїпл. Жовтнева, 2Місцевий
1062

4. Будинок музею старожитностейІсторичний музейпр. К.Маркса, 16Нац. арх.
Нац. іст.
1064
6291
5. Преображенський собор (монументальний розпис)Культовий закладпл. ЖовтневаНац. арх.
149


6. Будинок канцелярії ІнзоваМузей “Літературне Придніпров’я”пр. К.Маркса, 64Місцевий іст.
1525

7. Будинок, де жила О.А.Ган та народилася О.П.Блаватська-вул. Ленінградська, 11Місцевий іст.
6156


8. ОсобнякОбласна дитяча бібліотекавул. Ворошилова, 9Місцевий арх.
56

9. Будинок міської думиКультурно-освітнє училищепр. К.Маркса, 47Нац. арх.
1067
10. ОсобнякШкола глухихвул. Сєрова, 16Місцевий арх.
112
11. Друкарня ЯковлєваДрукарнявул. Сєрова, 7Місцевий арх., іст.
42
1522
12. Шовково-суконна фабрикаХлібозавод
№ 1
пр. К.Маркса, 106Нац. арх.
Місцевий іст.
148
447
13. Будинок поліцейської дільниціВоєнізована пожежна частина № 2вул. Ю.Савченка, 2Місцевий іст.
1535

14. Комерційний клубПридніпров-ська товарна біржавул. Дзержинського, 23Місцевий арх.
65

15. Палац машинобудівниківПалац культуривул. Робоча, 166Місцевий арх.
16. Житловий будинок та аптекаАптекапр. Калініна, 4Місцевий арх.
115
17. Лікарня Червоного ХрестаЛікарнявул. Короленка, 22Місцевий арх.
106, 107, 108
18. Губернська земська управаВійськовий закладвул. Рогальова, 21Місцевий арх.
83-
1, 2, 3
19. ОсобнякОсвітній закладпр. Урицького, 2аМісцевий арх.
92
20. Будинок Катеринославського окружного судуОбласна прокуратурапр. К.Маркса, 38Місцевий арх., іст.
76
6397
21. Садиба СтруковаДитячий закладвул. Дзержинського, 33Місцевий арх., іст.
6404

22. Повітова земська управаМедичний закладвул. Артема, 3Місцевий арх., іст.
1
6385
23. Громадський будинокКлуб міліціївул. Артема, 5Місцевий арх.
3
24. Будинок родини МізкоГромадський будиноквул. Шевченка, 57-59Місцевий арх., іст.
50-1, 2, 3, 4
6389
25. Будинок купця Д.ПчолкінаТорговельний закладпл. Д.Бєдного, 5Місцевий арх., іст.
57
6405
26. Будинки гімназій чоловічої та жіночоїВійськовий шпитальвул. Комсомольська, 63Місцевий арх.
99, 100

27. Завод БоттеПивзаводвул. Шмідта, 1Місцевий арх.
113
28. Будинок І.І.ТрубиЖитловий будиноквул. Кавалерійська, 22Місцевий іст.
6412
29. Аудиторія наукового товаристваДАК “Хліб України”вул. Плеханова, 42Нац. арх.
1077

30. ОсобнякСПТУ № 53вул. Ширшова, 14Місцевий арх.
51
31. Павільйони Південноросійської виставкиДитяча залізницяпарк ім. Л.ГлобиМісцевий арх., іст.
32. Брянська
Миколаївська церква
Будинок органної
та камерної
музики
пр.Калініна,66Нац.арх.
1070

  Начальник
  управління культури
  облдержадміністрації
  Т.В. Мізюк


Додаток 4
Заходи щодо виконання реґіональної програми розвитку культури
Дніпропетровської області до 2005 року
КУЛЬТУРА
Примітка. Фінансування у 2002–2004 роках здійснити в межах затверджених бюджетних призначень


  Начальник
  управління культури
  облдержадміністрації
  Т.В. Мізюк