Регіональні програми
19.12.2017 15:13

ПЕРЕЛІК
регіональних цільових програм, які діють у 2017 році

(по напрямам)Станом на 01 грудня 2017 року
№ з/п
Назва програми,
(рішення обласної ради, дата, №),
замовник
Термін дії програми, роки
Мета програми
(згідно відповідних рішень обласної ради)
Екологічні програми

До 2022
  Забезпечення можливості реального та ефективного функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з найменшими фінансовими витратами

  2. Регіональна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки
  (
  від 25.03.2016 №29-03/VII,
  від 24.03.2017 №173-8/VII,
  від 11.10.2017 №240-10/VII)
  Управління цивільного захисту облдержадміністрації
2016-2020
  Захист населення й територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків

2011-2018
  Збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель, захист їх від виснаження, деградації, забруднення, підвищення врожаїв екологічно чистої продукції та забезпечення продовольчої безпеки держави, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, створення екологічно безпечних умов для проживання населення і провадження господарської діяльності, стабілізація та нарощування обсягів виробництва в рослинництві, підвищення родючості ґрунтів (регулювання водного режиму, гіпсування ґрунтів), забезпечення життєздатності сільського господарства, його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках

2011-2022
  Визначення пріоритетних напрямів і реалізація комплексу взаємопов’язаних заходів щодо мінімізації та запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення відходів, належного утримання зелених насаджень та об’єктів природно-заповідного фонду, ліквідації підтоплення та захисту від підтоплення і затоплення території міста, запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів у Криворізькому регіоні

2012-2026
  Проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинного бур’яну – амброзії полинолистої на території Дніпропетровської області, зменшення кількості випадків захворювання на алергію серед населення, пов’язаних з цвітінням амброзії, підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, посилення уваги широких верств населення та громадськості до існуючої проблеми шляхом популяризації знань та роз’яснень щодо шкідливості бур’яну-алергену, приведення в належний фітосанітарний, екологічний та естетичний стан території області, забезпечення контролю за виконанням заходів проти карантинного бур’яну підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами

2016-2025
  Створення екологічно безпечних та комфортних умов для життя населення Дніпропетровської області шляхом зменшення антропогенного навантаження й відновлення довкілля за рахунок упровадження інноваційних технологій виробництва, зменшення викидів парникових газів та підвищення рівня екологічної культури і свідомості суспільства

  7. Програма поводження з біологічними матеріалами у Дніпропетровській області на 2016 – 2020 роки
  (
  від 02.12.2016 №127-7/VII)
  Дніпропетровська обласна рада
2016-2020
  Cтворення та забезпечення функціонування на території Дніпропетровської області системи поводження з біологічно небезпечними матеріалами відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням європейських вимог.
Розвиток реального сектору
(економічні програми)

2013–2022
  Ефективне використання територій земельних ресурсів, збільшення доходної частини бюджету, забезпечення суб’єктів містобудівної та інвестиційної діяльності актуальною комплексною, достовірною інформацією, що має юридичну силу, про діючі на території Дніпропетровської області містобудівні регламенти, про містобудівну цінність різних територій, їх фактичний стан і використання, а також про зміни об’єктів нерухомості у процесі містобудівної та інвестиційної діяльності

  9. Регіональна програма інноваційного розвитку на період до 2020 року
  (від 24.12.2004 №493-24/ІV,
  від 23.05.2008 №386-15/V,
  від 15.03.2013 №420-18/VI)
  Департамент освіти і науки облдержадміністрації
До 2020
  Створення інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити підвищення конкурентоспроможності національної економіки, ефективне використання наявного науково-технологічного потенціалу шляхом створення підприємств, подальше стале зростання темпів цієї роботи

2006-2020
  Впровадження на об’єктах соціальної сфери станцій доочищення питної води, забезпечення населення області питною водою нормативної якості, розвиток водопровідних мереж, підвищення ефективності та надійності їх функціонування

2008-2018
  Розвиток національного оператора поштового зв’язку, забезпечення доступності універсальних послуг, розвиток нових послуг, покращення якості обслуговування споживачів, збільшення обсягів та досягнення підвищення ефективності роботи підрозділів дирекції

  12. Програма розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту в Дніпропетровській області на 2009–2017 роки
  (
  від 29.01.2009 №513-18/V,
  від 21.10.2011 №173-9/VІ)
  Управління інфраструктури облдержадміністрації
2009-2017
  Створення умов для транспортного забезпечення подальшого економічного та соціального розвитку Дніпропетровської області та України в цілому.
  Подальше зростання рівня забезпеченості населення регіону своєчасними, повними та якісними пасажирськими транспортними послугами.
  Забезпечення безпечного функціонування транспорту.
  Захист економічних інтересів підприємств і організацій в сфері дорожнього господарства, пасажирського автотранспорту та споживачів транспортних послуг.
  Створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств і організацій пасажирського автотранспорту та дорожнього господарства

  13. Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у Дніпропетровській області на 2010–2017 роки
  (від 06.08.2010 №746-26/V,
  від 25.05.2012 №292-13/VI,
  від 15.03.2013 №404-18/VI)
  Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації
2010-2017
  Підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла

  14. Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Дніпропетровській області на 2017 – 2018 роки
  (від 02.12.2016 №124-7/VII)
  Департамент економічного розвитку облдержадміністрації
2017-2018
  Забезпечення стабільних умов для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва, насамперед щодо пріоритетних напрямів економіки області, створення сприятливих умов для ефективної підприємницької діяльності, підвищення ролі малого та середнього підприємництва у розв’язанні соціально-економічних проблем розвитку регіону шляхом консолідування зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів малого та середнього підприємництва, об’єднань і спілок підприємців

  15. Програма інтенсифікації розвитку малого та середнього підприємництва у Дніпропетровській області на 2018 – 2020 роки
  (
  від 01.12.2017 №276-11/VII)
  Дніпропетровська обласна рада
2018-2020
  Cтворення належних умов для інтенсифікації розвитку малого та середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку області, пріоритетних галузей економіки, забезпечення стабільного функціонування малого і середнього підприємництва завдяки спільним діям місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, національних та міжнародних фінансових установ, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадськості щодо консолідації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, виробничого та наукового потенціалу.

  16. Програма реалізації фінансово-інвестиційного механізму будівництва житла у Дніпропетровській області на 2013 – 2018 роки
  (від 21.06.2013 №437-19/VI)
  Дніпропетровська обласна рада
2013–2018
  Задоволення потреб у житлі економічно активної частини населення області, підтримка категорій громадян, які з об’єктивних причин не можуть самостійно вирішити житлові проблеми

  17. Програма термомодернізації об’єктів комунальної сфери у Дніпропетровській області
  на 2015 – 2038 роки

  (від 23.01.2015 №610-29/VI)
  Дніпропетровська обласна рада

  Управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації
2015–2038
  Підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об’єктів комунального сектору шляхом зниження теплових витрат

2015–2020
  Збільшення обсягів житлового будівництва, зростання введення в експлуатацію житла, забезпечення молоді впорядкованим, комфортабельним житлом, яке відповідає сучасним стандартам, розв’язання житлових проблем усіх верств населення області

  19. Програма розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки
  (
  від 21.10.2015 №682-34/VI,
  від 14.07.2017 №199-9/VII,
  від 01.12.2017 №289-11/VII)
  Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації
  Управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації
2016-2020
  Організація і проведення органами виконавчої влади регіону інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення рівня інформованості міжнародного співтовариства про Дніпропетровську область та Україну, зміцнення їх міжнародного авторитету у сфері політики, економіки та культури для забезпечення захисту національних інтересів нашої держави, дотримання стратегічного курсу на європейську інтеграцію тощо

2016-2020
  Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів влади в сучасних умовах

  21. Регіональна Програма створення страхового фонду документації Дніпропетровської області
  на 2016 – 2020 роки
  (від 15.06.2016 №53-4/VII)
  Управління цивільного захисту облдержадміністрації
2016-2020
  Забезпечення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб – постачальників документації документами обласного страхового фонду документації для проведення будівельних, відбудовчих та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у особливий період, збереження культурної спадщини на випадок втрати або псування оригіналу документа, а також для організації виробництва продукції господарського призначення

  22. Програма підтримки агропромислового комплексу Дніпропетровської області у 2017 – 2021 роках
  (від 02.12.2016 №120-7/VII)
  Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
2017-2021
  Гарантування продовольчої безпеки області, доступності харчових продуктів для населення, що відповідають вимогам стандартів якості, в обсягах, не нижчих за раціональні норми споживання, необхідні для активного, здорового способу життя
Соціальні програми

  23. Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року
  (
  від 02.12.2016 №122-7/VII,
  від 11.10.2017 №243-10/VII)
  Управління молоді і спорту облдержадміністрації
  Департамент освіти і науки облдержадміністрації

До 2021
  Створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема вдосконалення відповідного організаційного та нормативно-правового механізму, залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її у дусі олімпізму

2012-2021
  Створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді, розв’язання її нагальних проблем

2012-2021
  Створення соціальних та економічних умов для належного функціонування й розвитку сім’ї як основи суспільства, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально спроможної, соціально благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю її основних функцій, а також утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та реалізація їх як основних прав людини

До 2018
  Створення умов для розвитку особистості, адаптації кожного громадянина до суспільства, побудованого на знаннях та активній участі у сферах соціального й економічного життя області та держави

2014-2021
  Забезпечення повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, якісного медичного обслуговування і харчування, а також максимального стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

2012-2017
  Забезпечення державного регулювання ринку праці за допомогою правових, організаційних і економічних важелів для сприяння зайнятості населення, детінізації ринку праці, ефективного використання робочої сили та соціального захисту неконкурентоспроможних верств населення

  29. Обласна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Дніпропетровській області на 2014 – 2018 роки
  (
  від 20.06.2014 №531-26/VI)
  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
2014-2018
  Реалізація заходів щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового забезпечення їх діяльності у сфері охорони праці, подальшого вдосконалення системи регіонального управління та нагляду за охороною праці

2015-2019
  Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих у соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб

2015-2019
  Підвищення кількості та якості надання соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечення державних гарантій та впровадження нових механізмів посилення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій громадян

2016-2020
  Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей у області

2012-2017
  Поліпшення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації в області, створення умов для профілактики явища безпритульних тварин, зміна громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, що вплине на виховання підростаючого покоління і моральний клімат у суспільстві

2015-2020
  Заохочення громад щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об’єктів житлового сектору
Науково-технічні програми

  35. Регіональна програма охорони та захисту інтелектуальної власності на період до 2020 року
  (від 24.12.2004 №494-24/ІV,
  від 23.05.2008 №387-15/V,
  від 15.03.2013 №420-18/VI)
  Департамент освіти і науки облдержадміністрації
До 2020
  Забезпечення створення й функціонування ефективної системи охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, належних умов для формування цивілізованого ринку цих об’єктів, використання науково-технічного потенціалу регіону та впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів техніки і конкурентоспроможної продукції

  36. Регіональна програма інформатизації „Електронна Дніпропетровщина” на 2017 – 2019 роки
  (від 02.12.2016 №125-7/VII,
  від 01.12.2017 №290-11/VII)
  Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації
2017-2019
  Забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком регіону, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав
Правоохоронні програми

  37. Регіональна комплексна Програма правової освіти населення на 2016 – 2020 роки
  (від 25.03.2016 №28-03/VII)
  Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації
2016-2020
  Підвищення загального рівня правової освіти населення, формування у громадян правової свідомості

  38. Регіональна Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2020 року
  (
  від 25.03.2016 №30-03/VII,
  від 24.03.2017 №168-8/VII,
  від 14.07.2017 №204-9/VII)
  Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації
До 2020
  Підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області шляхом здійснення заходів із профілактики правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, та поліпшення стану криміногенної ситуації в області
Національно-культурні програми

2002-2020
  Підвищення правової освіти та політичної культури населення області, забезпечення прозорості й відкритості діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

2004-2017
  Збільшення в телерадіоінформаційному просторі області частки передач телерадіоорганізацій, що творять і поширюють місцевий масово-інформаційний продукт, забезпечують створення та поширення суспільно значимих економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та юнацтва

2008-2020
  Відродження і розвиток історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій і цінностей Українського козацтва, виховання у громадян національної свідомості, поваги до історії України, консолідації українського народу, збереження історико-культурної спадщини

2017-2020
  Cтворення економічних та організаційних умов для подальшого збереження і розвитку культурно-мистецької сфери області

2014-2019
  Комплексна Програма є документом, що визначає стратегію збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини Дніпропетровщини на 2014 – 2019 роки

2014-2022
  Формування виняткового і різноманітного туристичного продукту регіону, просування його на внутрішньому та міжнародному ринках шляхом рекламно-інформаційної кампанії, розвиток туристичної інфраструктури належного рівня

До 2018
  Підтримка розвитку засобів масової інформації, реалізація максимально широкого доступу жителів області до місцевих інформаційних джерел, удосконалення роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики, поліпшення якості й об’єктивності матеріалів, дослідження заінтересованості журналістів і суспільства щодо діяльності місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, забезпечення відкритості влади та права журналістів на свободу слова, зворотного зв’язку між громадськістю та владою

До 2020
  Впорядкування військових меморіалів, братських, індивідуальних могил та монументів на місцях форсування ріки Дніпро та найбільших військових операцій

  47. Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області
  на 2017 – 2020 роки
  (
  від 02.12.2016 №126-7/VII)
  Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
2017-2020
  Забезпечення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства в Дніпропетровській області, участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, вдосконалення механізмів та практики ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства

  48. Регіональна цільова Програма патріотичного виховання населення Дніпропетровщини на 2017 – 2021 роки
  (
  від 02.12.2016 №123-7/VII,
  від 01.12.2017 №291-11/VII)
  Дніпропетровська обласна рада
  Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації
  Департамент освіти і науки облдержадміністрації
2017-2021
  Cприяння реалізації державної та регіональної політики в системі патріотичного виховання населення Дніпропетровщини, спрямованої на виховання любові до України, усвідомлення громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, формування патріотичного світогляду громадян, активної державницької позиції, мотивації до військово-спортивної загартованості, готовності до захисту Вітчизни, забезпечення системної взаємодії з громадськістю у питаннях, пов’язаних з патріотичним вихованням населення, розширення ролі і можливостей громадських об’єднань, сприяння духовно-моральній єдності суспільства
Інші програми

2012–2021
  Створення належних умов для роботи органів місцевого самоврядування різних рівнів у Дніпропетровській області, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до політичних і соціально-економічних змін у державі та сприяння поліпшенню ефективності їх роботи в цілому

2012–2021
  Cприяння розвитку органів самоорганізації населення та ОСББ у Дніпропетровській області шляхом створення належних умов для самоорганізації населення, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових соціально-економічних умов та сприяння збільшенню ефективності їх роботи в цілому, забезпечення процесу демократизації та розвитку цінностей громадянського суспільства, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення

2013–2018
  Фінансова підтримка функціонування комунальних підприємств (установ) для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних та безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності області та сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств (установ)
Програми, термін дії яких закінчився та знаходяться на контролі

  52. Цільова програма підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Дніпропетровській області
  (
  від 25.09.2008 №428-16/V)
До 2012
  Створення соціальних, економічних та організаційних умов для успішного проведення в регіоні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

2007-2011
  Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Дніпропетровській області, здійснення допомоги в процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння збільшенню ефективності їх роботи в цілому

  54. Програма розвитку малого підприємництва у Дніпропетровській області на 2011–2012 роки
  (
  від 30.12.2010 №47-4/VI)
  Управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації
  (ліквідовано)
2011-2012
  Створення належних умов для реалізації конституційного права мешканців області на підприємницьку діяльність, підвищення добробуту громадян Дніпропетровщини шляхом розвитку малого і середнього бізнесу та сприяння насиченню регіонального ринку високоякісними товарами й послугами від діяльності підприємництва, а також спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських об’єднань підприємців, установ ринкової інфраструктури на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, та формування і впровадження ефективної державно-громадської системи підтримки й захисту підприємництва

2010-2014
  Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів

2011-2015
  Реалізація державної політики у сфері лісового господарства з метою забезпечення розширеного відтворення лісових ресурсів, підвищення екологічного й економічного потенціалів лісів, ефективного контролю за їх охороною, захистом і використанням.

  57. Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у Дніпропетровській області на 2010–2015 роки
  (
  від 06.08.2010 №747-26/V)
  Управління паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації
2010-2015
  Підвищення рівня енергоефективності суспільного виробництва шляхом зниження енергоємності валового регіонального продукту в результаті оптимізації паливно-енергетичного балансу області

  58. Регіональна програма захисту прав споживачів у Дніпропетровській області на 2011–2015 роки
  (
  від 24.06.2011 №134-7/VI,
  від 21.06.2013 №445-19/VI,
  від 20.06.2014 №537-26/VI)
  Департамент агропромислового комплексу, розвитку сільських територій та ринкового середовища облдержадміністрації (ліквідовано)
2011–2015
  Забезпечення сприянню захисту прав споживачів, високого рівня захисту законних прав і інтересів громадян як споживачів, у тому числі щодо придбання та споживання якісних та безпечних товарів, робіт (послуг)

  59. Регіональна Програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад Дніпропетровської області на
  2012 – 2015 роки
  (
  від 23.11.2012 №368-16/VI,
  від 15.03.2013 №420-18/VI)
  Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації
2012-2015
  Передача гуртожитків у власність територіальних громад для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

2009-2016
  Створення економічних та організаційних умов для подальшого збереження і розвитку культурно-мистецької сфери області

  61. Програма створення робочих місць для осіб, які переселились до Дніпропетровської області з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, на 2015 – 2016 роки
  (
  від 23.01.2015 №608-29/VI)
  Обласна рада
2015–2016
  Реалізація заходів щодо надання у Дніпропетровській області соціальної підтримки та працевлаштування внутрішньо переміщеним особам шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного та нормативно-правового забезпечення

  62. Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, та заходів з нагоди 30-ї роковини аварії на Чорнобильській АЕС
  (
  від 14.08.2015 №676-33/VI)
  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
2015–2016
  Підвищення кількості та якості надання соціальних послуг особам, постраждалим внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, упорядкування пам’ятних знаків, стел, барельєфів тощо, присвячених подіям на Чорнобильській АЕС та ліквідаторам аварії, організація проведення заходів з нагоди 30-ї роковини чорнобильської катастрофи

До 2016
  Створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема вдосконалення відповідного організаційного та нормативно–правового механізму, залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її у дусі олімпізму

  64. Обласна програма надання соціальної підтримки громадянам, які переселяються до Дніпропетровської області з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, на 2014 – 2016 роки
  (
  від 05.12.2014 №589-28/VI)
  Дніпропетровська обласна рада
2014-2016
  Реалізація заходів щодо надання соціальної підтримки громадянам, які переселяються до Дніпропетровської області з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного та нормативно-правового забезпечення